Zavádíme plyn do domu

Plynoměr se osazuje do normované skříně hned za vstupem plynové přípojky na pozemek.

Stejně tak hlavní uzávěr plynu (takzvaný HUP) a regulátor tlaku. Odsud plyn rozvádíme domovním plynovodem až ke spotřebičům (kotel, sporák, …). Před každým spotřebičem se přitom osazuje uzavírací armatura. Jinak vypadá rozvod v rodinných domech, jinak v domech bytových, kde plynoměry najdeme na chodbách, u vstupů či v bytových jádrech.

Podzemní vedení se dělá ze speciálních plastů a vnitřní rozvody buďto ze svařovaných ocelových trubek, nebo trubek z mědi. Dříve se plyn vedl jen po povrchu stěn, dnes je ale možné vedení vést i skrytě, ve zdech (pod omítkou), ve vysekaných drážkách.

Zkapalněný plyn, propan-butan, je nejdražší variantou, jak vytápět dům. Je to mix propanu a butanu, skladovaný v tlakových nádobách. Zásobníky se umisťují buďto pod zem, nebo na povrch, kde však vůbec nepůsobí esteticky a hodí se víc k výrobním provozům, než rodinným domům. Zásobníky lze koupit či pronajmout a spotřebiče musí mít jiné trysky, než při spotřebě plynu zemního. Čili jedna komplikace za druhou a připočteme-li a zdůrazníme i velmi vysokou cenu, je vhodné tuto surovinu využít jen tam, kde není z nějakých důvodů možné topit elektřinou ani zemním plynem a nechceme vytápět pracně – tedy tuhými palivy.

 

Náklady na instalaci

Nejdražšími potrubními systémy jsou systémy měděné. Roli zde hraje jak cena materiálu, tak náročnost instalace, kdy je měď nutné svařovat či pájet. Jedinou výjimku tvoří měděná potrubí s fitinky, kde si připlatíme pouze za materiál. Vícevrstvé trubky jsou dokonce i levnější, než trubky měděné a jejich instalace je velmi rychlá.

Bezpečnost

Je nutné vzít v úvahu, že případy smrtelných zranění, způsobených poruchou potrubí, jsou velmi vzácné. Většinou se lidé otráví oxidem uhelnatým, který vznikne při nedostatečném spalování a chyba je tedy v zařízení, které plyn spaluje. Jedovatý svítiplyn se navíc už nepoužívá ani u nás a případné nebezpečí výbuchu, spojené s únikem plynu, opět souvisí s koncovým zařízením a u sporáků s lidským faktorem. Kohoutek ovšem mohou při hře otočit i děti. Jen okrajově jsou zaznamenány případy, kdy skutečně došlo ke spontánnímu porušení potrubí či fitinku.

Největší riziko na nás však číhá právě při instalaci. Jeho jméno je NEKONTROLOVANÝ ÚNIK PLYNU. Podmínka plynotěsnosti plynového potrubí platí po celou jeho životnost – koneckonců by každému zajisté vadilo, i kdyby mu ve zdi prasklo potrubí vodovodní. Spornou otázkou je i instalace bezpečnostních pojistek. Samozřejmě není možné pojistky instalovat jako alibi špatné instalace samotného potrubí. Pokud by bezpečnostní pojistky neměly garantovat větší bezpečnost, jsou úplně zbytečné.

Montáže vodoinstalací svěřte vždy odborníkům – plynařům

Druhy vytápění

Rozlišujeme na 4 základní druhy: Ústřední vytápění Podlahové vytápění Etážové vytápění Lokální topení Ústřední vytápění Ústřední vytápění je otopný systém založený na jednom topidle, které

PŘEČÍST VÍCE »

Čištění vody

Čištění vody je proces, kterým se voda zbavuje mechanických, chemických a biologických nečistot. Cílem je získat dostatečně čistou vodu pro požadované účely. Mezi nejběžnější operace

PŘEČÍST VÍCE »

Certifikace TÜV

TÜV SÜD je světovým leadrem v testování a certifikaci výrobků. Testování podle mezinárodních norem a směrnic, které jsou spojeny s předními známkami kvality a bezpečnosti. 

PŘEČÍST VÍCE »